ExercisesTwo

xuǎnzé zhènɡquè de shēnɡdiào
(一) 选 择  正  确 的  声  调
       Choose the right tones
  
  Nín shì    ___  ɡuó rén ?
1) 您 是     哪 国 人 ?   A.nā   B.ná  C.nǎ   D.nà
     Wǒ yào yì___ shū .
2) 我  要 一  本 书。 A.bēn  B.bén C. běn D. bèn
Zhè shì  ___ de chē?
3) 这 是 谁  的 车?   A.shuī  B.shuí  C.shuǐ  D.shuì
     Nín yào jiā ____ma ?
4)您   要 加  糖 吗?  A.tāng  B.táng   C.tǎng  D.tànɡ
   Zhè shì yí   ___qìchē .
5) 这   是 一   辆 汽车。A.liāng  B.liáng  C.liǎng  D.liàng

wánchénɡ xiàliè pīnyīn
(二)  完 成   下 列 拼 音 
        Complete the following pinyin

ɡ___ s__           z__   j__            __  iān’ān  m    
  公    司            再    见           天    安   门    
(company)     (Goodbye)          (Tian’anmen)

m__    __u         __ í  j__          m__  b__   
秘      书            啤    酒           面     包
(secretary)      (beer)              (bread)


       qǐnɡ yònɡ “ yào … … ” wánchénɡ xiàmiàn duìhuà .
(三) 请  用  “ 要  … …” 完 成   下 面  对 话 。
       Complete the following dialogue with “yao … …”

Xiānshenɡ ,nǐ yào shénme shuǐɡuǒ ?
 A:  先  生  ,你 要  什 么  水 果 ?
    Wǒ
 B:  我 ________________________                                      
     Nǐ yào xīɡuā ma ?
 A:  你 要 西瓜 吗 ?
 B:  ________________                     
     Hǎo de .
 A:   好  的。
 B:  __________                                           
     Bú xiè.
 A:  不 谢。 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


Write a comment

Comments: 0