HSK

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 biǎo ɡé 〈 mínɡ〉

【 表   格 】  〈 名  〉 sheet

lì : qǐnɡ dǎ yìn zhè fèn biǎo ɡé 。 

例 : 请   打 印  这  份  表   格 。 

【 bīn ɡuǎn 〈 mínɡ〉

【 宾  馆   】  〈 名  〉 hotel

lì : zhè shì quán shànɡ hǎi zuì hǎo de bīn ɡuǎn 。 

例 : 这  是  全   上    海  最  好  的 宾  馆   。 

Hanyuan Online Class

HSK

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

xué xí     zài    yì zhí    wǒ men    hàn yuàn    hàn yǔ 

学  习     在     一 直     我 们     汉  院      汉  语 

 

 

________________________________________________________                                 

                                 

dá àn : wǒ men yì zhí zài hàn yuàn xué xí hàn yǔ 。 

答 案 : 我 们  一 直  在  汉  院   学  习 汉  语 。 

Hanyuan teacher's daily life~Part 2

Hanyuan teacher's daily life