duàn piàn er 断  片   儿=blackout

duàn piàn er

 断  片   儿=blackout


yì si:jiǔ xǐnɡ zhī hòu,bú jì dé zuì jiǔ shí fā shēnɡ de shì qínɡ。

意 思:酒   醒  之  后 ,不 记 得 醉  酒 时  发  生   的  事  情 。【shǐ yònɡ lì】

【使   用  例】


A:zuó tiān hē duàn piàn er le。

A: 昨  天  喝  断   片  儿 了。


B:zuó tiān zěn me huí jiā de dōu bú jì dé le bɑ。

B:昨   天   怎 么 回   家 的  都 不 记 得 了 吧。

       


例句:

A:I was blackout yesterday.

B:Did you remember how to go home ?  

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Write a comment

Comments: 0