sunshine guy

 

 

 

 

 

 

nuǎn nán

 

  

 

Sweet guy , sunshine guy

 

 

 

 

 

 【例】

A: wǒ tīnɡ shuō Tom zài nǐ men ɡōnɡ sī hěn shòu huān yínɡ , shì mɑ ?

   我 听      Tom   你 们     司 很           , 是  吗 ?

   I heard Tom is very popular in your company, is it right?

 

B: duì ā  tā shì nuǎn nán de lèi xínɡ , kěn dìnɡ hěn shòu huānyínɡ 。

     啊 , 他 是       的 类     , 肯               

  Of course, he is the sweet guy, so must be very popular.

 


Write a comment

Comments: 0