Maddening questions of HSK listening test!

 

 让人抓狂的HSK听力题! Maddening questions of HSK listening test!


“Nǐ de yá zhēn hǎo kàn。” “你的牙真好看” "Your teeth are really nice." “ò, nà shì jiǎ de。” “哦,那是假的” "Well, these are false teeth." “A,zhēn de jiǎ de?” “啊,真的假的?” "Really?" “Zhēn de。” “真的。” "Yes." wèn :yá shì zhēn de hái shì jiǎ de ? 问:牙是真的还是假的? Q: Are the teeth true?

Write a comment

Comments: 0