Lookig for a Job

Traditionally,Chinese younges prefer steady and well-paid jobs.

These jobs include government officials,bank employees, IT workers and accountants.However,more and more young fellows are happy to take jobs that they  real passion for,such as photographers, artistsandfreelancers.Meanwhile,many people who wish to be entrepreneurs turn out to start their own business,no matter whether they are as small as a tiny café,an on line shop or as big as an internet company funded by venture capitalists.

 

zhǎo ɡōnɡ zuò 

找   工   作  

cónɡ chuán tǒnɡ yì yì shànɡ lái shuō , 

从   传    统   意 义 上    来  说   , 

zhōnɡ ɡuó nián qīnɡ rén ɡènɡ xǐ huɑn wěn dìnɡ hé ɡāo xīn de ɡōnɡ zuò 。 

中    国  年   轻   人  更   喜 欢   稳  定   和 高  薪  的 工   作  。 

zhè xiē ɡōnɡ zuò bāo kuò zhènɡ fǔ ɡuān yuán 、 yín hánɡ ɡù yuán 、 IT ɡōnɡ zuò zhě hé kuài jì 。 

这  些  工   作  包  括  政    府 官   员   、 银  行   雇 员   、 IT 工   作  者  和 会   计 。 

rán ér , yuè lái yuè duō de nián qīnɡ rén lè yú cónɡ shì tā men zhēn zhènɡ rè ài de ɡōnɡ zuò , 

然  而 , 越  来  越  多  的 年   轻   人  乐 于 从   事  他 们  真   正    热 爱 的 工   作  , 

bǐ rú shè yǐnɡ shī 、 yì shù jiā hé zì yóu zhí yè zhě 。 yǔ cǐ tónɡ shí ,  

比 如 摄  影   师  、 艺 术  家  和 自 由  职  业 者  。 与 此 同   时  , 

xǔ duō rén yě xī wànɡ chénɡ wéi qǐ yè jiā ,

许 多  人  也 希 望   成    为  企 业 家  , 

suó yǐ wú lùn shì xiànɡ yì jiā xiǎo kā fēi ɡuǎn 、 wǎnɡ shànɡ shānɡ diàn hái shì  

所  以 无 论  是  像    一 家  小   咖 啡  馆   、 网   上    商    店   还  是  

xiànɡ fēnɡ xiǎn zī běn jiā zī zhù de hù lián wǎnɡ ɡōnɡ sī nà yànɡ ,

像    风   险   资 本  家  资 助  的 互 联   网   公   司 那 样   , 

tā men dū huì chánɡ shì chuànɡ yè 。 

他 们  都 会  尝    试  创     业 。