Yunnan Snacks

yún nán xiǎo chī 

云  南  小   吃  

Yunnan Snacks

 

1、sū yóu chá 

酥 油  茶  

buttered tea

 

sū yóu chá shì cánɡ jiā dài kè suǒ bì bèi de yǐn liào , duō zuò wéi zhǔ shí yǔ zān bā yì qǐ shí yònɡ 。 

酥 油  茶  是  藏   家  待  客 所  必 备  的 饮  料   , 多  作  为  主  食  与 糌  粑 一 起 食  用   。 

zhuān chá hán róu suān duō , cì jī chánɡ wèi rú dònɡ jiā kuài xiāo huà , dān hē jí yì jī è  , 

砖    茶  含  鞣  酸   多  , 刺 激 肠    胃  蠕 动   加  快   消   化  , 单  喝 极 易 饥 饿 , 

bì xū jiā sū yóu huò niú nǎi , sū yóu chá yīn jù yǒu jí ɡāo de rè liànɡ , 

必 须 加  酥 油  或  牛  奶  , 酥 油  茶  因  具 有  极 高  的 热 量    , 

nénɡ xiāo chú hán qì bǔ chōnɡ rén tǐ suǒ xū de rè liànɡ , shì xiānɡ ɡé lǐ lā dì qū zuì hǎo de yǐn liào 。 

能   消   除  寒  气 补 充    人  体 所  需 的 热 量    , 是  香    格 里 拉 地 区 最  好  的 饮  料   。 

Buttered tea is the most welcomed drink Tibetanpeople serve their guests, which is usually servedwith Zanba (a staple of Tibetan people, a mixture offried barely and bean powder). Containing tanninacid, brick tea stimulates the secretion of gastric acidwhich fastens the process of digestion. It has to gowith ghee or milk to allay hunger. Its high caloriecan provide enough power man needs as the mostfavorable drink in Shangri-La.

 

2、ɡuò qiáo mǐ xiàn 

过  桥   米 线   

Rice Noodle Cross Bridge

 

ɡuò qiáo mǐ xiàn yóu sān bù fen zǔ chénɡ : 

过  桥   米 线   由  三  部 分  组 成    : 

yí shì tānɡ , èr shì bǎ měi yì zhǒnɡ ròu zhì xì nèn , sān shì mǐ fěn hé shū cài 。 

一 是  汤   , 二 是  把 每  一 种    肉  质  细 嫩  , 三  是  米 粉  和 蔬  菜  。 

zhì tānɡ kǎo jiū , xuǎn yònɡ wǔ dìnɡ qiánɡ de mǔ jī ,

制  汤   考  究  , 选   用   武 定   强    的 母 鸡 , 

běn dì lǎo mǔ jī hé zhū tǒnɡ zi ɡǔ wēi zhì ɡǔn , 

本  地 老  母 鸡 和 猪  筒   子 骨 煨  制  辊  , 

shǐ tānɡ zhǔ yào shì xuǎn liào jiǎnɡ jiū , yuán liào yǔ shuǐ yán ɡé àn bǐ lì tóu fànɡ , 

使  汤   主  要  是  选   料   讲    究  , 原   料   与 水   严  格 按 比 例 投  放   , 

zhōnɡ tú bù zhǔn jiā shuǐ , yào yònɡ wànɡ huǒ shāo kāi , piě qù fú mò ,

中    途 不 准   加  水   , 要  用   旺   火  烧   开  , 撇  去 浮 沫 ,

ɡǎi yònɡ xiǎo huǒ wēi zhì de biàn huà 。 

改  用   小   火  煨  制  的 变   化  。 

jīnɡ yònɡ jīnɡ yán 、 wèi jīnɡ 、 hú jiāo fěn tiáo wèi hòu , zhuānɡ zài wǎn lǐ zhù rù rè jī yóu de tānɡ , 

经   用   精   盐  、 味  精   、 胡 椒   粉  调   味  后  , 装     在  碗  里 注  入 热 鸡 油  的 汤   , 

yóu fú zài tānɡ de biǎo miàn qǐ bǎo wēn zuò yònɡ 。 

油  浮 在  汤   的 表   面   起 保  温  作  用   。

chī shí yònɡ dà wǎn , xiān fànɡ rù shú jī yóu 、 wèi jīnɡ 、 hú jiāo miàn ,

吃  时  用   大 碗  , 先   放   入 熟  鸡 油  、 味  精   、 胡 椒   面   ,

rán hòu jiānɡ jī 、 yā 、 pái ɡǔ 、 zhū tǒnɡ zi ɡǔ děnɡ 。 

然  后  将    鸡 、 鸭 、 排  骨 、 猪  筒   子 骨 等   。 

zhè wèi dào tè bié xiān měi , yínɡ yǎnɡ fēnɡ fù 。 

这  味  道  特 别  鲜   美  , 营   养   丰   富 。 

Crosses the bridge rice-flour noodle to be composed by threeparts: One is the soup, two is slice each kind of tender meat, threeis the rice-flour noodle and the vegetables. The system soup iselegant, selects the Wuding strong hen, the local old hen and the pigpony roll bone simmers the system, makes the soup the main point is chooses the material to be fastidious, the raw material and the water strictly according to the proportion delivery, the midway do notpermit the watering, must use big Fire to boil, skims the spume, changesto the flame to simmer the system. After thedurable refined salt, the monosodium glutamate, the ground pepperblend flavors, installs when the bowl pours into the hot chicken oilin the soup, the oil floats in the soup surface plays the heatpreservation role. Eats when with big Bowl, first puts in the ripe chicken oil, themonosodium glutamate, the black pepper, then the chicken, the duck,the spareribs, the pig pony roll bone and so on. This Eats the flavor specially richly tasty,the nutrition is rich.

 

3、shāo ěr kuài 

烧  饵  块   

ShaoErKuai

 

“ shāo ěr kuài ” shì yún nán dānɡ dì de yì zhǒnɡ mín sú xiǎo chī 。 

“ 烧   饵 块   ” 是  云  南  当   地 的 一 种    民  俗 小   吃  。 

shì yònɡ zhǔ shú de dà mǐ fàn yā chénɡ kuài zhuànɡ , tōnɡ chánɡ shì yuán xínɡ báo bǐnɡ zhuànɡ 。 

是  用   煮  熟  的 大 米 饭  压 成    块   状     , 通   常    是  圆   形   薄  饼   状     。 

zài tàn huǒ shànɡ miɑn kǎo zhì , rán hòu tú shànɡ jiànɡ liào hé cài xiàn jí kě 。 

在  炭  火  上    面   烤  制  , 然  后  涂 上    酱    料   和 菜  馅   即 可 。 

‘Burn the bait’ is a kind of folk custom of Yunnan local snacks. The cooked rice is pressed into a lump, usually a round pancake. Grilled over charcoal, and then coated with sauce and vegetables can be trapped.