HSK

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

xué xí     zài    yì zhí    wǒ men    hàn yuàn    hàn yǔ 

学  习     在     一 直     我 们     汉  院      汉  语 

 

 

________________________________________________________                                 

                                 

dá àn : wǒ men yì zhí zài hàn yuàn xué xí hàn yǔ 。 

答 案 : 我 们  一 直  在  汉  院   学  习 汉  语 。