HSK

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 biǎo ɡé 〈 mínɡ〉

【 表   格 】  〈 名  〉 sheet

lì : qǐnɡ dǎ yìn zhè fèn biǎo ɡé 。 

例 : 请   打 印  这  份  表   格 。 

【 bīn ɡuǎn 〈 mínɡ〉

【 宾  馆   】  〈 名  〉 hotel

lì : zhè shì quán shànɡ hǎi zuì hǎo de bīn ɡuǎn 。 

例 : 这  是  全   上    海  最  好  的 宾  馆   。