HSK--4 Jí(Cí huì)

【不但...而且...】 bú dàn...ěr qiě...〈连〉not only...but also...

Lì: Wǒ bùdàn huì chànggē, érqiě huì tiàowǔ.

例:我 不但    会     唱  歌, 而且 会   跳 舞。

【不过】 bú guò〈连〉but

Lì:  Wǒ duì nà'er yě bù shú, bùguò wǎngshàng yǒu dìtú, wǒ bāng nǐ chá.

例:我  对 那儿  也  不 熟,不过      网上有         地图,    我   帮   你  查。