HSK 5 Jí (Wánchéng jùzi)

Wánchéng jùzi

   完  成     句 子

fàngzhe,bīngxiāng lǐ, yī píng, niúnǎi, gāng, mǎi huílái de

    放着 ,   冰    箱   里,  一 瓶,    牛 奶,   刚 ,    买  回来 的

 

The answer next announced...