HSK 4(pái xù )

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  jǐn ɡuǎn yǐ jīnɡ shī bài le sān cì 

A  尽  管   已 经   失  败  了 三  次 

B  zhōnɡ yú tōnɡ ɡuò le kǎo shì 

B  终    于 通   过  了 考  试  

C  tā hái shì bù kěn fànɡ qì 

C  他 还  是  不 肯  放   弃