HSK 4(pái xù huí dá )

 dá àn : ACB , “ zhōnɡ yú ” biǎo shì zuì hòu jié ɡuǒ , 

答 案 : ACB , “ 终    于 ” 表   示  最  后  结  果  ,

 yīnɡ fànɡ zài zuì hòu 。 

应   放   在  最  后  。 

“ jǐn ɡuǎn ” hé “ hái shì ” biǎo shì zhuǎn zhé , 

“ 尽  管   ” 和 “ 还  是  ” 表   示  转    折  ,

suǒ yǐ shùn xù shì ACB 。 

所  以 顺   序 是  ACB 。