HSK 4(cí huì )

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 cā 】  c ā  〈 dònɡ 〉 

【 擦 】  c ā 〈 动   〉 rub

lì : zhè zhǒnɡ máo jīn shì yònɡ lái cā liǎn de 。 

例 : 这  种    毛  巾  是  用   来  擦 脸   的 。 

【 cāi 】  c ā  i 〈 dònɡ 〉

【 猜  】  c ā i 〈 动   〉 guess

lì : wǒ shí zɑi cāi bu chū tā de nián línɡ 。 

例 : 我 实  在  猜  不 出  她 的 年   龄   。