HSK4(pái liè shùn xù)

HSK sì jí 

HSK 四 级 

 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  dàn shì zǎo fàn hěn zhònɡ yào 

A  但  是  早  饭  很  重    要  

B  rén men jīnɡ chánɡ wànɡ jì chī zǎo fàn 

B  人  们  经   常    忘   记 吃  早  饭  

C  yóu yú ɡōnɡ zuò yā lì dà 

C  由  于 工   作  压 力 大