HSK4(pái liè shùn xù huí dá )

dá àn : CBA 。 

答 案 : CBA 。 

“ yóu yú ” biǎo yuán yīn , fànɡ zài zuì qián miɑn , 

“ 由  于 ” 表   原   因  , 放   在  最  前   面   , 

“ dàn shì ” biǎo zhuǎn zhé , shuō mínɡ hé shì shí bù yí zhì , fànɡ zài zuì hòu 。 

“ 但  是  ” 表   转    折  , 说   明   和 事  实  不 一 致  , 放   在  最  后  。