HSK 4 (cí huì)

【菜单】 cài dān〈名〉menu

lì zi: fú wù yuán, qǐng gěi wǒ yí fèn cài dān, wǒ yào diǎn cài, xiè xiè.

例子:服 务 员,    请    给  我  一 份  菜 单,  我   要    点   菜,谢 谢。