HSK4 (pái liè shùn xù)

A, yīn wèi tā tè bié cōng míng

A , 因  为  他 特 别   聪  明

B ,suī rán xiǎo lì hěn mǎ hǔ

B , 虽  然   小  丽  很  马  虎

C ,dàn lǎo shī men què fēi cháng xǐ huān tā

C,  但    老   师  们     却   非    常     喜   欢  她