HSK 5 jí-wán chénɡ jù zi

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

dǎ tài jí quán    xià kè    wǒ    yǐ hòu    qù    yào 

打 太  极 拳      下  课    我    以 后     去    要  

                                

_____________________________________________。                                

 

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.