HSK 5 jí wán chénɡ jù zi - huí dá

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

dǎ tài jí quán    xià kè    wǒ    yǐ hòu    qù    yào 

打 太  极 拳      下  课    我    以 后     去    要  

                                                             

dá àn : xià kè yǐ hòu wǒ yào qù dǎ tài jí quán 。 

答 案 : 下  课 以 后  我 要  去 打 太  极 拳   。

 

 

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.