HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 

HSK sì jí pái liè shùn xù 

HSK 四 级 排  列  顺   序 

 

A  zuì hòu jué dìnɡ hái shì bù mǎi le 

A  最  后  决  定   还  是  不 买  了 

B  dàn shì jià ɡé tài ɡuì le 

B  但  是  价  格 太  贵  了 

C  suī rán wǒ hěn xǐ huɑn zhè ɡe shā fā 

C  虽  然  我 很  喜 欢   这  个 沙  发