HSK sì jí pái liè shùn xù - huí dá

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 

dá àn : CBA , “ yóu yú ” biǎo yuán yīn , fànɡ zài zuì qián miɑn , 

答 案 : CBA , “ 由  于 ” 表   原   因  , 放   在  最  前   面   , 

“ dàn shì ” biǎo zhuǎn zhé , shuō mínɡ hé shì shí bù yí zhì , fànɡ zài zuì hòu 。 

“ 但  是  ” 表   转    折  , 说   明   和 事  实  不 一 致  , 放   在  最  后  。