HSK sì jí pái liè shùn xù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sì jí   pái liè shùn xù 

HSK 四 级   排  列  顺   序 

A  dàn shì zǎo fàn hěn zhònɡ yào 

A  但  是  早  饭  很  重    要  

B  rén men jīnɡ chánɡ wànɡ jì chī zǎo fàn 

B  人  们  经   常    忘   记 吃  早  饭  

C  yóu yú ɡōnɡ zuò yā lì dà 

C  由  于 工   作  压 力 大