HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi - huí dá

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn : zhè tiáo tiě lù qián qián hòu hòu xiū le shí èr nián 。 

答 案 : 这  条   铁  路 前   前   后  后  修  了 十  二 年   。