HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí - wán chénɡ jù zi 

HSK 五 级 - 完  成    句 子 

zhè tiáo    tiě lù    shí èr    nián    qián qián hòu hòu    xiū le 

这  条      铁  路    十  二    年      前   前   后  后     修  了