HSK sān jí --wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sān jí -- wán chéng jù zi

HSK   3 级 --   完      成   句  子

 

Wǒ duì  mǎnyì  zhège  dìfāng  hěn

我    对    满意     这个    地方     很