HSK sān jí --wán chéng jù zi 【dá àn】

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK sān jí --wán chéng jù zi 【dá àn】

 

*Wǒ duì zhège dìfāng hěn mǎnyì。

*我   对    这个   地方    很    满 意。