HSK4 jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

【 chánɡ 】   〈 dònɡ 〉

【 尝    】   〈 动   〉 taste

lì : zhè shì wǒ qīn shǒu zuò de cài , nǐ lái chánɡ chanɡ ba 。 

例 : 这  是  我 亲  手   做  的 菜  , 你 来  尝    尝    吧 。