HSK4 jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK4 jí cí huì 

HSK4 级 词 汇  

 

【 chànɡ ɡē 〈 dònɡ 〉

【 唱    歌 】  〈 动   〉 sing

lì : wǒ xǐ huan qù rè nao de dì fanɡ , hé bié rén yì qǐ chànɡ ɡē tiào wǔ 。 

例 : 我 喜 欢   去 热 闹  的 地 方   ,     和 别  人  一 起 唱    歌 跳   舞 。