HSK 5 jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí  wán chénɡ jù zi 

HSK 5  级  完  成    句 子 

 

zǎo zāo de    mā ma    zhǔn bèi hǎo le    jiù    fàn cài     yì zhuō 

早   早  地       妈 妈        准    备   好   了    就     饭  菜      一 桌   

                                       

______________________________________________________________