HSK 4 jí cí huì

 【短信】 duǎn xìn〈名〉message

Lìzi:    Tā měitiān dū gěi nǚ péngyǒu fā hěnduō duǎnxìn.

例子:他 每 天     都 给   女    朋 友     发  很 多      短 信。