HSK 4 jí pái liè shùn xù

 chūnjié shì zhōngguó zuì zhòngyào de jiérì   zhī  yī

A 春 节   是      中国       最     重  要     的  节日  之 一

  hái huì zuò hěnduō hào chī de cài

B 还 会   做    很 多     好  吃    的 菜

 zhè shí rénmen dū huì mǎi xīn yīfú

C 这时    人们      都 会    买  新 衣服