HSK 4 jí pái liè shùn xù--dá'àn

Dá'àn: A C B.

答案: A C B

A jù tí dào le jùzi de zhǔtí “chūnjié”, suǒyǐ fàng dào zuì qiánmiàn,

C,B shì jièshào chūnjié de yīxiē shì, gēnjù B jù de “hái huì” kě pànduàn B zài C hòumiàn.