HSK sì jí cí huì

HSK sì jí cí huì
HSK 四 级 词 汇 

 


【 duì miàn 】  du ì   mi à  n 〈 mínɡ 〉 opposite
【 对  面   】  du ì  mi à n 〈 名   〉 opposite
lì : yín hánɡ duì miàn yǒu ɡè xiǎo chāo shì 。
例 : 银  行   对  面   有  个 小   超   市  。
【 duì yú 】 du ì   mi à  n 〈 jiè 〉 to
【 对  于 】 du ì  mi à n 〈 介  〉 to
lì : duì yú zhè jiàn shì qínɡ , nǐ yǒu shén me kàn fǎ ?
例 : 对  于 这  件   事  情   , 你 有  什   么 看  法 ?