HSK sì jí shùn xù pái liè - dá àn

HSK sì jí   shùn xù pái liè - dá àn
HSK 四 级   顺   序 排  列  - 答 案

 

dá àn : ACB , A jù shì yuán yīn , fànɡ zài zuì qián miɑn ,
答 案 : ACB , A 句 是  原   因  , 放   在  最  前   面   ,
“ yào bu yào ” hé “ dōu ” biǎo mínɡ liǎo shì qínɡ fā zhǎn de shùn xù 。
“ 要  不 要  ” 和 “ 都  ” 表   明   了   事  情   发 展   的 顺   序 。