HSK sì jí shùn xù pái liè

HSK sì jí   shùn xù pái liè
HSK 四 级   顺   序 排  列 

 

A  zhè lǐ de fēnɡ jǐnɡ zhēn měi
A  这  里 的 风   景   真   美 
B  wǒ dōu bù xiǎnɡ huí qù le
B  我 都  不 想    回  去 了
C  yào bú shì mínɡ tiān yào shànɡ bān
C  要  不 是  明   天   要  上    班