HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi - dá àn

HSK wǔ jí   wán chénɡ jù zi  -  dá àn
HSK 五 级   完  成    句 子  -  答 案 

 

dá àn : tā yì lián qù le sān cì hé yuán
答 案 : 他 一 连   去 了 三  次 和 园