HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK 5 jí  wán chénɡ jù zi

HSK 5  级  完  成    句 子 

 

shōu ɡòu jià ɡé    ɡuó jiā    tí ɡāo le    yǒu jì huà de    nónɡ fù chán pǐn 

收   购  价  格    国  家     提 高  了    有  计 划  地    农   副 产   品  

 

__________________________________________________________________