HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi -- dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK 5 jí  wán chénɡ jù zi

HSK 5  级  完  成    句 子 

dá àn :

答 案 :

 

ɡuó jiā yǒu jì huà de tí ɡāo le nónɡ fù chán pǐn de shōu ɡòu jià ɡé 。 

国  家  有  计 划  地 提 高  了 农   副 产   品  的 收   购  价  格 。