HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí cí huì 

HSK 四 级 词 汇  

【 chāo shì 】ch ā  o sh ì  〈 mínɡ 〉 supermarket

【 超   市  】  ch ā o sh ì 〈 名   〉 supermarket

lì : wǒ jiā fù jìn yǒu yí ɡè dà xínɡ chāo shì 。 

例 : 我 家  附 近  有  一 个 大 型   超   市  。 

【 chèn shān ch è  n sh ā  n 〈 mínɡ 〉 shirt

【 衬   衫   】  ch è n sh ā n 〈 名   〉 shirt