HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

HSK sì jí pái liè shùn xù 

HSK 四 级 排  列  顺   序 

 

A  bù jǐn hàn yǔ shuō de hěn liú lì 

A  不 仅  汉  语 说   得 很  流  利 

B  ér qiě hái zhī dào hǎo duō zhōnɡ ɡuó de jié rì 

B  而 且  还  知  道  好  多  中    国  的 节  日 

C  tā lái zhōnɡ ɡuó hǎo duō nián le 

C  她 来  中    国  好  多  年   了