HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí   wán chénɡ jù zi 

HSK 五 级   完  成    句 子 

 

 

dí què    tā    shì    yí ɡè    rén    hěn yǒu zhì huì de 

的 确     他    是     一 个    人     很  有  智  慧  的 

                                  

                                  

__________________________________________________________________