HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

 

A  zhè jiā bīn ɡuǎn de ɡōnɡ zuò rén yuán tài dù bú cuò 

A  这  家  宾  馆   的 工   作  人  员   态  度 不 错  

B  jiù shì jià qián tài ɡuì le 

B  就  是  价  钱   太  贵  了 

C  fánɡ jiān yě hěn ɡān jìnɡ 

C  房   间   也 很  干  净