HSK sì jí shùn xù pái liè

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK sì jí 

HSK 四 级 

pái liè shùn xù 

排  列  顺   序 

A  yào bù wǒ men xiān qù shànɡ kè 

A  要  不 我 们  先   去 上    课 

B  děnɡ xià kè le wǒ men zài lái qǔ 

B  等   下  课 了 我 们  再  来  取 

C  jīn tiān lái yín hánɡ qǔ qián de rén zhēn duō 

C  今  天   来  银  行   取 钱   的 人  真   多