HSK wǔ jí wán chénɡ jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan. 

 

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级 

wán chénɡ jù zi 

完  成    句 子 

lǚ yóu    hánɡ zhōu   měi lì de    shì    yí ɡè    chénɡ shì 

旅 游     杭   州     美  丽 的    是     一 个    城    市  

                                 

                                 

__________________________________________________________________