HSK sì jí cí huì

【 短 信 】  d u ǎ n   x ì n 〈 míng 〉 m e s s a g e 

 lì : tā měi tiān dōu gěi  nǚ  péng yǒu fā hěn duō duǎn xìn。

例: 他 每  天      都   给   女     朋    友  发  很    多     短    信。