HSK sì jí shùn xù pái liè

A   zhè  lǐ de fēng jǐng zhēn měi 

      这  里  的   风   景     真    美

B   wǒ dōu bù xiǎng huí qù  le 

     我    都    不  想     回   去 了

C   yào bù shì míng tiān yào shàng bān

      要   不  是     明   天    要       上   班