HSK sì jí shùn xù pái liè — dá àn

dá àn : A C B 

答 案  : A C B

A jù shì yuán yīn , fàng zài zuì qián miàn,

A  句 是  原  因 ,       放   在  最    前   面,

“ yào bú yào ” hé “ dōu ” biǎo míng le shì qíng fā zhǎn de shùn xù 。

“  要 不  要”    和    “都”      表    明    了  事   情    发  展   的    顺  序。