HSK sì jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

【 duì miàn】〈 míng cí 〉 o p p o s i t e 

【 对   面】     〈名  词〉 opposite

 lì : yín háng duì miàn yǒu gè xiǎo chāo shì 。

例: 银  行     对   面    有  个  小     超   市 。

【 duì yú 】〈 jiè cí 〉 t o 

【对 于】 〈介词〉 to

 lì : duì yú zhè jiàn shì qíng , nǐ  yǒu shén me kàn fǎ ? 

 

例:对 于  这   件  事  情   ,  你 有    什  么   看  法?