HSK sì jí shùn xù pái liè—dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá  àn : B A C 

答 案   : B A C

C jù shì A jù de  jì xù ,suǒ yǐ zài A  jù hòu miàn, B jù shì qù gōng yuán de yuán yīn, shì yòng lái jiě shì C jù de。

C 句 是 A 句 的 继 续,  所  以 在 A  句   后   面,    B 句 是  去    公  园     的      原  因,   是   用    来  解 释 C 句 的。